Cercetare bibliografică

Activităţi:

 • Furnizarea de referinţe bibliografice şi realizarea de investigaţii bibliografice la cerere;
 • Valorificarea colecţiilor bibliotecii prin crearea unor instrumente necesare procesului de învăţămant şi cercetare;
 • Participarea la procesul de actualizare a bazei de date a procesului de învăţământ din ASE, prin verificarea programelor analitice ale anului universitar în curs cu disciplinele şi bibliografia aferente;
 • Cooperarea permanentă cu catedrele din ASE pentru:
   
  bibliografia activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice din ASE;
  recomandări de noi apariţii editoriale necesare procesului de învăţământ;
  bibliografia pentru examenul de licenţă (procurarea unor titluri de la autori pe care biblioteca nu le deţine);
   
 • Îndrumarea utilizatorilor în procesele de regăsire a informaţiilor şi de cercetare documentară;
 • Redactarea unor materiale informative despre bibliotecă şi colecţiile ei;
 • Actualizarea informaţională a paginii web a Bibliotecii ASE;
 • Elaborarea de studii de caz, sondaje, informări privind funcţionarea bibliotecii şi relaţiile cu publicul.

 

Contact
  Şef serviciu:  
  Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0209
  Telefon: (021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 166)
  E-mail:  

 

 

Comunicarea colecţiilor

 

     Atribuţii:

    
Organizarea, administrarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a tuturor colecţiilor bibliotecii (cărţi, publicaţii periodice, baze de date) prin intermediul sălilor de lectură şi centrelor de împrumut:

 • asigurarea accesului cititorilor în bibliotecă, prin eliberarea şi vizarea permiselor;
 • comunicarea, în sălile de lectură, în depozitul central şi în centrele de împrumut ale bibliotecii, a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile acesteia;
 • asigurarea cadrului optim de consultare la sala de lectură a documentelor în condiţiile respectării stricte a regulamentului intern;
 • asigurarea, prin multiple forme de relaţionare publică, a unei optime informări şi îndrumări a utilizatorilor privind activităţile de comunicare a colecţiilor;
 • organizarea colecţiilor din sălile de lectură cu acces direct la documente conform clasificării Dewey;
 • organizarea publicaţiilor din depozitul central şi din centrele de împrumut;
 • organizarea activităţilor de multiplicare a publicaţiilor din sălile de lectură, ce deţin aparate de fotocopiere, pentru uzul utilizatorilor;
 • organizarea fluxurilor interne ale utilizatorilor;
 • realizarea activităţii de împrumut interbibliotecar;
 • elaborarea de rapoarte, statistici şi informări referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Comunicarea colecţiilor, anual sau la solicitarea organelor de conducere ale Bibliotecii sau Academiei de Studii Economice.

 

Contact
  Responsabil :  Felicia Ionescu
  Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0219
  Telefon:

(021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 403)

  E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Contact
  Şef serviciu:  Baicea Gabriela
  Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu, Etaj 2, Sala 0208
  Telefon:

(021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 386)

  E-mail:

 gabriela.baiceaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dezvoltarea colecţiilor

      Atribuţii:

    
Asigurarea completării retrospective a colecţiilor bibliotecii prin punerea în aplicare a politicii de achiziţii în conformitate cu procesul de învăţământ şi cercetare al Academiei de Studii Economice

 • aplicarea politicii de completare şi respectarea normelor stabilite pentru achiziţionarea publicaţiilor, lichidarea eventualelor debite cu furnizorii, înregistrarea publicaţiilor în documentele bibliotecii;
 • analizarea eventualelor cereri de publicaţii venite din partea beneficiarilor (studenţi, cadre didactice, cercetători);
 • alcătuirea şi aplicarea normelor unitare de prelucrare a publicaţiilor;
 • stabilirea politicii de conservare a colecţiilor;
 • respectarea normelor legale privind întocmirea actelor de scădere a publicaţiilor şi operarea lor în evidenţele bibliotecii;;
 • repartizarea publicaţiilor în gestiuni cu respectarea prevederilor legale;
 • gestionarea bazei de date de evidenţă a publicaţiilor;
 • realizarea activităţii de schimb interbibliotecar;
 • elaborarea de rapoarte, statistici şi informări referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul biroului Dezvoltarea colecţiilor, anual sau la solicitarea organelor de conducere ale Bibliotecii sau Academiei de Studii Economice respectarea normelor legale privind întocmirea actelor de scădere a publicaţiilor şi operarea lor în evidenţle bibliotecii.

 

Contact
  Responsabil:  
  Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0207
  Telefon:

(021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 458)

  E-mail:  

 

Activităţi bibliotecă digitală
 • Externalizarea resurselor Bibliotecii Centrale ASE (catalog on-line pe interfaţă web, baze de date)
 • Dezvoltarea şi mentenanţa portalului web www.biblioteca.ase.ro (design, programare)
 • Digitalizarea cărţilor vechi, rare şi de patrimoniu din fondul Bibliotecii Centrale;
 • Digitalizarea tezelor de doctorat susţinute în ASE începând cu anul 2002 şi a revistelor editate sub egida Academiei de Studii Economice;
 • Îmbogăţirea şi comunicarea colecţiei de resurse electronice (inclusiv resurse web) prin intermediul portalului web www.biblioteca.ase.ro;
 • Asigurarea suportului tehnic pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul Bibliotecii Centrale ASE.
Contact
    Conf. dr. Dragoş Vespan
  Adresa:

Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu,
etaj 2, camera 0208

  Telefon: (021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 386)
  E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Catalogare-indexare

      Atribuţii:

    
Gestionarea, organizarea şi actualizarea bazei de date destinată catalogului on-line:

 • întocmirea şi introducerea în catalogul on-line a descrierii tuturor publicaţiilor intrate în bibliotecă, conform normelor internaţionale de descriere;
 • stabilirea indicelui de clasificare Dewey, pe baza manualului Dewey Decimal Classification, ed. 22;
 • indexarea publicaţiilor, stabilind descriptorii conform Tezaurului OECD pentru domeniul economic şi a Tezaurului Eurovoc 2006, versiunea 4.2, ediţia în limba română;
 • eliminarea din catalog a înregistrărilor corespunzătoare publicaţiilor casate;
 • repartizarea publicaţiilor prelucrate în gestiuni;
 • controlarea modului în care cataloagele reflectă fondul de publicaţii existent în bibliotecă;
 • indexarea site-urilor existente în catalogul de resurse Internet;
 • prelucrarea, indexarea şi înregistrarea articolelor din periodicele româneşti şi străine în baza de date a Bilbiotecii ASE (TinRead);
 • completarea retrospectivă, întreţinerea şi valorificarea bazei de date a fondului de carte veche şi de patrimoniu.

 

Contact
  Responsabil:  
  Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0208
  Telefon:

(021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 386)

  E-mail:  

 

Director Biblioteca ASE

Croitoru Alina
Contact
Adresa:    Piaţa Romană nr. 6, sector 1
              Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 1, sala 0118
Telefon:  (021)319.19.00/319.19.01 (interior 439)
Email:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.